Διευκρινιστική Εγκύκλιος του ΕΦΕΤ (και για τα αρτοποιεία)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Κείμενο:

    Οι σχετικές διευκρινιστικές οδηγίες του ΕΦΕΤ σύμφωνα με την Υ.Α.14708/07 έχουν σαν πεδίο εφαρμογής τις μικρές επιχειρήσεις ή αυτές που δεν υποχρεούνται σε πλήρη εφαρμογή HACCP και αυτές τις επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται στην πλήρη ανάπτυξη του. Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις που ως γνωστόν ασχολούνται με τρόφιμα, μαζική εστίαση, αρτοποιία και ζαχαροπλαστική. Σύμφωνα με τις οδηγίες η ανωτέρω επιχειρήσεις εκπαιδεύουν ή καταρτίζουν υποχρεωτικά όλο το προσωπικό που ασχολείται με τον χειρισμό τροφίμων βάση της διαδικασίας που περιγράφεται στην υπουργική απόφαση ακολουθώντας τα προγραμμάτα που έχει εκπονήσει ο ΕΦΕΤ. Οι επιχειρήσεις με μέριμνα του υπευθύνου της επιχείρησης θα πρέπει να διαθέτουν βεβαιώσεις εκπαίδευσης εκδοθείσες από τον ΕΦΕΤ βάσει της Υ.Α. 14708/07. Η εν λόγω βεβαιώσεις είναι αυστηρώς προσωπικές ανήκουν στον χειριστή τροφίμων και όχι στη επιχείρηση. Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρεί φωτοαντίγραφα αυτών στον φάκελο εκπαίδευσης της επιχείρησης. Κατά τους επίσημους ελέγχους οι υπάλληλοι του ΕΦΕΤ έκτός της επιθεώρησης των εγκαταστάσεων όπου ελέγχουν και αξιολογούν τις ορθές παρασκευαστικές πρακτικές (Ο.Π.Π.) και τις ορθές πρακτικές υγιεινής (Ο.Π.Υ.) θα πρέπει να διαπιστώνουν και την συμμόρφωση των επιχειρήσεων σχετικά με τις απαιτήσεις τη κειμένης νομοθεσίας που αφορά την εκπαίδευση του προσωπικού (έμπρακτα ή έγγραφα τεκμήρια εκπαίδευσης κατάλληλα για την θέση εργασίας του κάθε εργαζόμενου). Μπορούν δε μετά την αξιολόγηση να ζητήσουν την επανεκπαίδευση του συνόλου ή τμήματος του προσωπικού της επιχείρησης.

Go to top